Image bm163.GIF Seznam
Řízení programu
 
Image bm163.GIF záhlaví seznamu
Image bm183.GIF počet datových záznamů v seznamu
Image bm184.GIF index datového záznamu seznamu
Image bm185.GIF automatická inkrementace indexu
 
Seznam slouží k vytváření datových polí. Při vytváření definice seznamu je nutno nastavit položku počtu datových záznamů v seznamu a doplnit do seznamu proměnné. Jako proměnné v seznamu lze použít proměnné libovolného typu. Uvnitř seznamu nelze uvést jiný seznam. Skupině proměnných v seznamu říkáme datový záznam. Na proměnné v záznamu se odkazujeme nastavením indexu záznamu a jednoduchým použitím proměnné seznamu.
 
Vícerozměrný seznam lze snadno vytvořit výpočtem indexu z vícerozměrných indexů. Např. prvky v matici o rozměrech 20(x) * 30(y) lze indexovat výrazem index = x + 20*y.
 
Velikost seznamu určuje prvek počtu datových záznamů v seznamu. Počet datových záznamů v seznamu je číselná konstanta. Její velikost je nutno zadat při vytváření programu, při běhu programu již nelze měnit. Zadání se provádí jako u číselných konstant buď dosazením prvků číslic nebo zadáním textu čísla do popisného textu prvku (použije se, není-li dosazen žádný prvek číslice, za textem čísla může být uveden libovolný text). Prvek počtu datových záznamů lze používat v programu jako číselnou konstantu. Tím je zajištěno, že po změně velikosti seznamu se tato změna odrazí i v programu bez nutnosti zásahu do programu.
 
Záznamy v seznamu se adresují pomocí indexu záznamu. Je to běžná číselná proměnná po jejímž nastavení budou přístupné proměnné zvoleného záznamu. Při nastavení indexu záznamu je zadaný číselný výraz zaokrouhlen na nejbližší celé číslo a je operací modulo zarovnán do platných mezí seznamu. Tím je zajištěno, že index ukazuje vždy na platný záznam seznamu. Nelze testovat dosažení konce seznamu porovnáním indexu s velikostí seznamu, neboť index nemůže nikdy dosáhnout hodnoty prvku počtu datových záznamů v seznamu. Lze tak snadno realizovat posuny indexu v seznamu i o větší úseky, neboť index přetéká přes hranice seznamu opět na jeho opačný konec.
 
Pro usnadnění manipulace s položkami seznamu je k dispozici prvek pro automatickou inkrementaci indexu seznamu. Tento prvek umožňuje, že po každém přístupu k některé proměnné seznamu je index seznamu automaticky posunut o počet položek udaný prvkem automatické inkrementace. To je výhodné např. při inicializačním naplnění seznamu. Jednoduchým přiřazováním proměnných položkám seznamu se index seznamu automaticky posouvá na další položky. Při více proměnných v jednom záznamu je proto výhodnější naplnit vždy jednu proměnnou pro všechny indexy a poté pokračovat další proměnnou.
 
Příklad použití:
 
Image bm186.GIF

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming