Směšovací zařízení
Zvuk a hudba
 
Směšovací zařízení (zkráceně mixer) řídí smíchávání zvuků z různých zvukových zdrojů. Směšovací zařízení je součástí zvukové karty a může se u různých zvukových karet lišit.
 
Image bm961.GIF směšovací zařízení
 
Prvek směšovací zařízení je textová proměnná. Při čtení navrátí víceřádkový seznam jmen směšovacích zařízení v systému. Nastavením jména jednoho ze zařízení do prvku se provede výběr zařízení, které bude ovládáno. Bez nastavení zařízení bude implicitně použito první nalezené směšovací zařízení.
 
Image bm962.GIF cílový signál
 
Směšovací zařízení může obsluhovat několik výstupních (cílových) signálů. Nejčastějším případem je jeden signál pro výstup na reproduktory (reprodukce) a jeden signál pro výstup na A/D převodník (nahrávání). Prvek cílový signál umožňuje vybrat, který výstupní signál zvoleného směšovacího zařízení bude ovládán. Při čtení prvek navrátí víceřádkový textový seznam jmen výstupních signálů. Nastavením jména jednoho ze signálů do prvku se provede výběr výstupního signálu. Bez nastavení cílového signálu bude implicitně použit první nalezený výstupní signál (zpravidla to bývá výstup na reproduktory).
 
Image bm963.GIF zdrojový signál (nic=pouze cílový signál)
 
Každý výstupní signál může být míchán z několika vstupních (zdrojových) signálů. Vstupní signály lze samostatně ovládat (úroveň hlasitosti jednotlivých vstupních signálů) a zpravidla lze ovládat i výstupní signál (celková hlasitost). Prvek zdrojový signál navrací víceřádkový textový seznam jmen vstupních signálů pro zvolený výstupní signál. Nastavením jména jednoho ze signálů do prvku se provede výběr vstupního signálu, který bude ovládán. Nastavením prázdného textu bude jako ovládaný signál zvolen výstupní signál (to je implicitní nastavení po provedení volby cílového signálu).
 
Image bm964.GIF typ signálu
 
Prvek typ signálu je číselná proměnná navracející kód typu vybraného zdrojového signálu (příp. cílového, je-li zadáno prázdné jméno zdrojového signálu). Nastavením kódu typu signálu do prvku bude vyhledán signál odpovídající zadané hodnotě (a nastaven jako aktivní). Vyhledávání probíhá pro všechny signály směšovacího zařízení, nezávisle na zvoleném cílovém signálu. Zde jsou uvedeny typické hodnoty:
 
Výstupní (cílové) signály:
0 nedefinovaný
1 digitální
2 linkový
3 monitor
4 reproduktory
5 sluchátka
6 telefon
7 audio (Wave In)
8 hlasový vstup
 
Vstupní signály:
$1000 nedefinovaný
$1001 digitální (SPDIF-In)
$1002 linkový
$1003 mikrofon
$1004 hudba (MIDI)
$1005 CD
$1006 telefon (TAD-In)
$1007 PC reproduktor
$1008 audio (Wave Out)
$1009 AUX
$100A analogový vstup
 
Image bm965.GIF ovládací prvek
 
Každý vstupní nebo výstupní signál může mít jeden nebo více ovládacích prvků. Prvek ovládací prvek navrací víceřádkový seznam jmen ovládacích prvků pro vybraný vstupní nebo výstupní signál. Nastavením jména ovládacího prvku do prvku lze vybrat ovládací prvek, s kterým bude manipulováno.
 
Image bm966.GIF typ prvku
 
Prvek typ prvku je číselná proměnná navracející kód typu vybraného ovládacího prvku. Nastavením kódu typu ovládacího prvku bude vyhledán odpovídající ovládací prvek (a nastaven jako aktivní). Vyhledávání probíhá pouze mezi prvky vybraného signálu. Kód typu prvku je složen z následujících hodnot:
 
Třída prvku (maska $F0000000):
$00000000 nedefinovaná třída
$10000000 indikátor
$20000000 přepínač
$30000000 číslo
$40000000 posuvník (např. vyvážení)
$50000000 regulátor (např. hlasitost)
$60000000 čas
$70000000 seznam
 
Podtřída prvku (maska $0F000000):
$00000000 přepínač - logický (s aretací)
$01000000 přepínač - tlačítko
$00000000 čas - mikrosekundy
$01000000 čas - milisekundy
$00000000 seznam - jednoduchý (1 volba)
$01000000 seznam - vícenásobný (více voleb)
 
Jednotky hodnoty (maska $00FF0000):
$00000000 nedefinované
$00010000 logická hodnota
$00020000 číslo se znaménkem
$00030000 číslo bez znaménka
$00040000 decibely (v 1/10)
$00050000 procenta (v 1/10)
 
Typické hodnoty typu ovládacího prvku:
$10010000 logický indikátor
$10020000 indikátor se znaménkem
$10020001 indikátor špiček
$10030000 indikátor bez znaménka
$20010001 přepínač "zap/vyp"
$20010002 přepínač "utlumit"
$20010003 přepínač "mono"
$20010004 přepínač "loudness" (zdůraznění basů)
$20010005 přepínač "rozšířené stereo"
$21010004 tlačítko
$30020000 číslo se znaménkem
$30030000 číslo bez znaménka
$30040000 číslo v decibelech
$30050000 číslo v procentech
$40020000 posuvník "balance"
$40020001 posuvník "Pan"
$40020002 posuvník "QSound Pan"
$50030001 regulátor "hlasitost"
$50030002 regulátor "basy"
$50030003 regulátor "výšky"
$50030004 regulátor "equalizer"
$60030000 čas v mikrosekundách
$61030000 čas v milisekundách
$70010000 seznam - jednoduchý výběr
$70010001 seznam - multiplexer
$71010000 seznam - vícenásobný výběr
$71010001 seznam - mixer
 
Image bm967.GIF ovládaný kanál (-1=všechny)
 
Některé ovládací prvky umožňují ovládat více kanálů signálu (2 kanály pro stereo). Číslo ovládaného kanálu pro vybraný ovládací prvek lze zvolit nastavením prvku ovládaný kanál (hodnota 0, 1, ...). Nastavením hodnoty -1 budou ovládány všechny kanály signálu. Čtením hodnoty prvku lze zjistit počet kanálů, které může prvek řídit.
 
Image bm968.GIF výběr hodnoty prvku
 
Prvek výběr hodnoty prvku umožňuje vybrat ovládanou hodnotu prvku pro seznamy a vícenásobné prvky (ekvalizéry). Čtením prvku je navrácen víceřádkový textový seznam jmen hodnot aktivního ovládacího prvku. Nastavením jednoho ze jmen do prvku lze zvolit hodnotu prvku, která bude nastavovaná. U prvků s jednou hodnotou není potřeba ovládanou hodnotu vybírat (tlačítka, regulátory).
 
Image bm969.GIF hodnota prvku (0 až 1)
 
Číselný prvek hodnota prvku umožňuje zjištění a nastavení hodnoty ovládacího prvku. Hodnota je v rozsahu 0 až 1. Pro prvky se znaménkem odpovídá střední hodnota číslu 0.5. Pro přepínače odpovídá zapnutý stav hodnotě 1, vypnutý stav hodnotě 0. Pro seznamy jsou jednotlivé hodnoty seznamu nastavovány jako přepínače. Pro seznam s jednoduchým výběrem postačí zapnout pouze nově zvolený prvek, ostatní prky budou automaticky vypnuty.
 
Poznámka: V programech a hrách lze mixer ovládat zjednodušeně. V převážné většině případů postačí zvolit ovládací prvek nastavením prvku typ signálu na kód signálu a prvku typ prvku na kód prvku a poté ovládat hodnotu prvku (výběr mixeru je proveden automaticky). Např.:
hlasitost: signál=4, prvek=$50030001
basy: signál=4, prvek=$50030002
výšky: signál=4, prvek=$50030003
hudba: signál=$1004, prvek=$50030001
zvuky: signál=$1008, prvek=$50030001
CD: signál=$1005, prvek=$50030001

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming