Datum a čas
Stavební prvky programu
 
V obsluze funkcí pro datum a čas se používá vyjádření data a času jako číselná hodnota představující počet sekund od 1.1.1601 v 00:00:00 s přesností rozlišení na milisekundy. To umožňuje snadné provádění časových operací, jako je sčítání a odečítání času.
 
Image bm970.GIF aktuální datum a čas
 
Prvek aktuální datum a čas je číselná proměnná představující místní aktuální datum a čas. Proměnnou lze jak číst, tak do ní zapisovat a tím změnit aktuální datum a čas.
 
Image bm971.GIF převod místního času na světový
 
Funkce převod místního času na světový převede místní čas na světový (UTC, Universal Time Coordinated). Podmínkou pro správný převod je nastavení časového pásma a přepínače letního času v nastavení systému Windows (Ovládací panely/Datum a čas/Časové pásmo).
 
Image bm972.GIF převod světového času na místní
 
Funkce převod světového času na místní převede světový čas (UTC, Universal Time Coordinated) na místní. Podmínkou pro správný převod je nastavení časového pásma a přepínače letního času v nastavení systému Windows (Ovládací panely/Datum a čas/Časové pásmo).
 
Image bm973.GIF sloučení položek data a času
Image bm974.GIF rok (implicitně 1601)
Image bm975.GIF měsíc (implicitně 1)
Image bm976.GIF den (implicitně 1)
Image bm977.GIF hodina (implicitně 0)
Image bm978.GIF minuta (implicitně 0)
Image bm979.GIF sekunda (implicitně 0)
Image bm980.GIF milisekunda (implicitně 0)
 
Funkce sloučení položek data a času umožňuje převod data a času vyjádřeného pomocí jednotlivých údajů na vyjádření v počtu sekund. Je možné používat jen část údaje data a času, jako jen datum nebo jen čas. V tom případě je možné ponechat implicitní nastavení nepoužitých položek. Např. při použití pouze času bude výsledný údaj představovat počet sekund od začátku dne. S údajem lze provádět běžné operace jako např. zobrazení pomocí funkce pro převod času na textový tvar.
 
Image bm981.GIF rok z data a času
 
Funkce rok z data a času vyjme z časového údaje údaj o roku a navrátí ho jako číselný údaj.
 
Image bm982.GIF měsíc z data a času
 
Funkce měsíc z data a času vyjme z časového údaje údaj o měsíci a navrátí ho jako číselný údaj.
 
Image bm983.GIF den z data a času
 
Funkce den z data a času vyjme z časového údaje údaj o dni a navrátí ho jako číselný údaj.
 
Image bm984.GIF den v týdnu z data a času (0=neděle, 1=pondělí,...)
 
Funkce den v týdnu z data a času vyjme z časového údaje údaj o dni v týdnu a navrátí ho jako číselný údaj. Číslo 0 představuje neděli, 1 pondělí až 6 je sobota.
 
Image bm985.GIF hodina z data a času
 
Funkce hodina z data a času vyjme z časového údaje údaj o hodině a navrátí ho jako číselný údaj.
 
Image bm986.GIF minuta z data a času
 
Funkce minuta z data a času vyjme z časového údaje údaj o minutě a navrátí ho jako číselný údaj.
 
Image bm987.GIF sekunda z data a času
 
Funkce sekunda z data a času vyjme z časového údaje údaj o sekundě a navrátí ho jako číselný údaj.
 
Image bm988.GIF milisekunda z data a času
 
Funkce milisekunda z data a času vyjme z časového údaje údaj o milisekundě a navrátí ho jako číselný údaj.
 
Image bm989.GIF převod data na text "den.měsíc.rok"
 
Funkce převod data na text "den.měsíc.rok" převede časový údaj na text data v evropském formátu "den.měsíc.rok".
 
Image bm990.GIF převod data na text "měsíc/den/rok"
 
Funkce převod data na text "měsíc/den/rok" převede časový údaj na text data v americkém formátu "měsíc/den/rok".
 
Image bm991.GIF převod data na text "rok-měsíc-den"
 
Funkce převod data na text "rok-měsíc-den" převede časový údaj na text data v japonském formátu "rok-měsíc-den".
 
Image bm992.GIF převod času na text "hodina:minuta:sekunda" (24 hodin)
 
Funkce převod času na text "hodina:minuta:sekunda" (24 hodin) převede časový údaj na text času s 24-hodinovým cyklem.
 
Image bm993.GIF převod času na text "hodina:minuta:sekunda x" (12 hodin)
 
Funkce převod času na text "hodina:minuta:sekunda x" (12 hodin) převede časový údaj na text času s 12-hodinovým cyklem doplněný indikátorem "a"=dopoledne nebo "p"=odpoledne.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming