titulní strana <<< Obsah >>> 2. Okno programů


1. Instalace

Nainstalování do počítače

Práci s Petrem začneme jeho instalací do počítače. Potřebujeme k tomu především instalační CD-ROM, Licenční disketu, dále počítač typu Pentium (nebo alespoň 486) s disketovou mechanikou, CD mechanikou a operačním systémem Windows 95, 98, NT nebo 2000. Na disku počítače by mělo být volné místo 500 MB, v nouzi postačí i 10 MB.

Nejdříve vložte do CD mechaniky instalační CD-ROM. Po chvíli by se mělo objevit okno instalátoru. Pokud se tak nestane, je ve vašem počítači zřejmě vypnuto automatické spouštění CD a musíte instalátor spustit ručně - přes tlačítka Start / Spustit / Procházet nalistujte na CD-ROM program SETUP.EXE a ten spusťte.

Okno instalátoru obsahuje čtyři volby. První z nich je určena k instalaci aplikace Petr, druhá k přidání nebo odebrání nainstalovaných částí, třetí k odinstalování celé aplikace Petr a poslední k ukončení instalátoru bez provedení jakýchkoliv změn.

Klikněte na první volbu Instalovat. Instalátor vás vyzve k vložení Licenční diskety. Vložte vaši Licenční disketu do disketové mechaniky a klikněte na tlačítko Další. Okamžik musíte čekat, než instalátor z diskety načte všechna potřebná data. Po chvíli se objeví okno s Licenční smlouvou. Pozorně si ji přečtěte a potvrďte souhlas s licenčními podmínkami stiskem tlačítka Souhlasím.

Po potvrzení Licenční smlouvy se objeví okno voleb pro instalaci. V rámečku vpravo nahoře můžete vidět vaše licenční údaje. Zkontrolujte jejich správnost a úplnost. V levé horní části je okno přepínačů, určujících které části aplikace Petr se budou instalovat. Pravá strana přepínačů obsahuje informace o velikostech instalovaných částí. Zaškrtnutím přepínačů zajistíte nainstalování příslušných částí aplikace Petr.

Nejdůležitější je první přepínač, představující hlavní program aplikace Petr. Ten by měl zůstat vždy zapnutý. Druhým přepínačem nainstalujete ukázkové programy vytvořené v aplikaci Petr. Ukázkové programy jsou dobrým startem i pro vytváření vlastních programů, proto je vhodné tento přepínač také ponechat zapnutý. Další přepínače instalují knihovny obrázků, zvuků, sprajtů atd. Knihovny nejsou nutnými součástmi potřebnými k provozu aplikace Petr, příslušné přepínače je možné vypínat dle zvážení a dle volného místa na disku.

Požadované volné místo na cílovém disku vidíte v pravé části okna uprostřed. V dolní části okna je vypisována cílová složka, kam bude aplikace Petr nainstalována. Složku můžete změnit stiskem tlačítka Procházet. Instalaci zahájíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Víceuživatelské prostředí

Aplikaci Petr může používat více uživatelů nezávisle na sobě. Víceuživatelské prostředí je zajištěno oddělením složky aplikace Petr od datových složek jednotlivých uživatelů. Každý z uživatelů má svůj pracovní prostor, ve kterém může provádět libovolné změny vlastních i vzorových programů a knihoven aplikace Petr, aniž by tím ovlivnil programy a knihovny ostatních uživatelů.

Klikněte pravým tlačítkem myši v základní ploše Windows na ikonu Petra a z nabídky vyberte volbu Vlastnosti. Ve vlastnostech spouštěcí ikony jsou definovány dvě cesty. První cesta je označena Cíl a představuje přístupovou cestu k hlavnímu programu aplikace Petr. Typicky zde naleznete "C:\Program Files\Petr\Peter.exe". Tato cesta bude pro všechny uživatele stejná. Druhá cesta je označena Kde začít a má význam přístupové cesty do pracovní složky uživatele. Typicky je zde text C:\Dokumenty\Petr (podle nastavení systému Windows). Každý uživatel má jinou pracovní složku.

Chcete-li vytvořit spouštěcí ikonu Petra pro nového uživatele, mělo by být vaším prvním krokem vytvoření pracovní složky uživatele. K tomu použijte například systémový program Průzkumník. Nalistujte společnou pracovní složku uživatelů (typicky C:\Dokumenty) a volbou Soubor / Nový objekt / Složka vytvořte novou složku. Poté pravým tlačítkem myši na ploše Windows popotáhněte spouštěcí ikonu aplikace Petr a volbou Zkopírovat sem vytvořte její kopii. Kliknutím pravým tlačítkem myši na novou ikonu vyvolejte nastavení vlastností a upravte cestu označenou Kde začít na cestu k pracovní složce nového uživatele. Ještě můžete, opět pravým tlačítkem myši, novou ikonu přejmenovat a tím je vše pro nového uživatele připraveno.

Síťová instalace

Při instalaci do síťového prostředí (například ve školní učebně) nainstalujte aplikaci Petr na server sítě stejným způsobem jako na samostatný počítač. Složce s nainstalovanou aplikací Petr můžete po instalaci přidělit přístupová práva pouze pro čtení, žádné další zápisy nebudou již do složky prováděny.

Po nainstalování aplikace Petr vytvořte na stanici správce sítě pracovní složku Petra pro ukládání souborů uživatele stanice (např. H:\Dokumenty\Petr). Připravte spouštěcí ikonu tak, aby cesta Cíl ukazovala na hlavní program aplikace Petr (soubor Peter.exe) a cesta Kde začít do pracovní složky Petra. Vytvořte pracovní složky i pro ostatní stanice sítě a překopírujte spouštěcí ikonu na pracovní plochy ostatních stanic.

Aplikace Petr, stejně jako jiné 32-bitové aplikace, podporuje dlouhá jména souborů s diakritikou. V síti Novell zajistíte podporu dlouhých jmen těmito úkony:

1. na serveru zadejte příkaz "load os2",
2. na serveru zadejte příkaz "add name space os2 to volume1", kde volume1 je jméno svazku s instalovanou podporou dlouhých jmen,
3. do
STARTUP.NCF přidejte příkaz "load os2"

V některých verzích sítí Novell nemusí jít spouštět programy s diakritikou ve jménech (nejen z Petra, ale ani z Průzkumníka), přestože všechny jiné souborové operace pracují správně. V tomto případě je nutné se vyvarovat používání znaků s diakritikou ve jménech programů nebo provést upgrade síťového software.

Přeinstalování

Při nedostatku místa na disku je možné instalovat aplikaci Petr neúplně. Jednotlivé instalované části lze dodatečně přidávat či odebírat volbou instalátoru Přidat/ubrat. Po vložení Licenční diskety a načtení licenčních dat se zobrazí výběrové okno stejně jako při instalaci s tím rozdílem, že nelze změnit cílovou složku a že přepínače instalovaných částí modrým zabarvením indikují, které části jsou již nainstalovány. Změnou přepínačů nastavíte nový požadovaný stav instalovaných částí aplikace. Přeinstalování zahájíte tlačítkem Dokončit.

Změny ve vzorové knihovně

Do vzorové knihovny mohou být přidávány nebo z ní rušeny soubory dle potřeby. Při odinstalování knihovny zruší instalační program pouze původní nezměněné soubory. Přiinstalováním budou existující soubory stejných jmen přepsány bez ohledu na datum, čas či velikost souborů.

Spuštěním aplikace Petr přes Windows nabídku Start můžete provádět změny přímo ve vzorové knihovně. Vzorové složky jsou v této chvíli současně pracovními složkami. Podobně můžete použít volbu Petr s modifikací vzorové knihovny z nabídky Petr x.xx.

Odinstalování

Aplikaci Petr odinstalujete spuštěním instalátoru z instalačního CD-ROM a kliknutím na volbu Odinstalovat. Jinou metodou je vyvolání odinstalátoru přes Windows službu Přidat nebo odebrat programy nebo přes nabídku Start / Petr x.xx / Odinstalování.

Odinstalováním budou zrušeny všechny nezměněné vzorové programy a knihovny a programové soubory aplikace Petr. Při odinstalování nejsou rušeny pracovní složky uživatelů. V případě potřeby je nutno zrušit složky ručně, například Průzkumníkem.


titulní strana <<< Obsah >>> 2. Okno programů