Data souborů
Soubory
 
Image bm1016.GIF ukazatel čtení
Image bm1017.GIF ukazatel zápisu
 
Prvky ukazatel čtení a ukazatel zápisu jsou číselné proměnné představující offset v souboru pro čtení a v souboru pro zápis. Ukazatele lze nastavovat i číst. Při nastavení jména souboru pro čtení/zápis se příslušný ukazatel nuluje. Ukazatele jsou automaticky posouvány při čtení/zápisu dat.
 
Image bm1018.GIF celé číslo se znaménkem, 1 bajt
Image bm1019.GIF celé číslo bez znaménka, 1 bajt
Image bm1020.GIF celé číslo se znaménkem, 2 bajty
Image bm1021.GIF celé číslo bez znaménka, 2 bajty
Image bm1022.GIF celé číslo se znaménkem, 3 bajty
Image bm1023.GIF celé číslo bez znaménka, 3 bajty
Image bm1024.GIF celé číslo se znaménkem, 4 bajty
Image bm1025.GIF celé číslo bez znaménka, 4 bajty
Image bm1026.GIF desetinné číslo, 4 bajty
Image bm1027.GIF desetinné číslo, 8 bajtů
Image bm1028.GIF logická hodnota
Image bm1029.GIF text zakončený binární nulou (ASCIIZ)
Image bm1030.GIF text zakončený koncem řádku CR/LF
Image bm1031.GIF text s pevnou délkou
Image bm1032.GIF délka textu s pevnou délkou
Image bm1033.GIF text je ve formátu UNICODE (2 bajty)
Image bm1034.GIF předmět (ICO)
Image bm1035.GIF obrázek (BMP, JPG a některé AVI)
Image bm1036.GIF zvuk (WAV, MP3)
Image bm1037.GIF hudba (MID, RMI)
Image bm1038.GIF sprajt (SPR)
 
Datové prvky lze používat podobně jako proměnné. Zápisem do prvku se provede zápis do výstupního souboru, čtením hodnoty prvku se hodnota načte ze vstupního souboru. V případě chyby operace je nastaven příznak chyby operace. Chyba ve formátu při čtení prvků předmětu, obrázku, zvuku, hudby či sprajtu způsobí, že ukazatel operace čtení nebude změněn.
 
Prvek logická hodnota používá k uložení hodnoty 1 bajt. Logická hodnota "ano" se zapíše jako číslo 1, logická hodnota "ne" jako číslo 0. Při čtení je za logickou hodnotu "ano" považováno jakékoliv číslo různé od 0.
 
Při čtení obrázku je kromě formátů BMP a JPEG podporováno čtení některých AVI souborů používajících nekomprimovaná 16-bitová data (formát zápisu videosekvence televizní kartou). Načtením prvního obrázku ze začátku AVI souboru budou zjištěny informace o formátu souboru, tyto informace jsou používány i při čtení následujících obrázků z AVI souboru. Zápis obrázků probíhá vždy ve formátu BMP.
 
Při čtení zvuku je podporován formát MPEG Layer-3 (MP3). K jeho přehrávání může být potřebná instalace ovladače. Zápis zvuku probíhá vždy ve formátu WAV.
 
Prvek délka textu s pevnou délkou definuje délku textu s pevnou délkou (nejedná se o data souboru, ale o pomocnou vnitřní proměnnou).
 
Prvek text je ve formátu UNICODE je přepínač udávající, že texty jsou načítány a ukládány ve formátu UNICODE. Běžně jsou texty načítány a ukládány v implicitním formátu Windows - jeden znak odpovídá jednomu bajtu v souboru, kódování znaků s diakritikou odpovídá kódování Windows 1250 (ISO 8859). Znaky v kódu UNICODE jsou ukládány jako 2 bajty. Text není závislý na národním kódu systému, nevýhodou jsou vyšší nároky na velikost souboru.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming