Vlastnosti sprajtu
Editace sprajtu
 
Image bm106.GIF
 
Prodleva mezi fázemi udává rychlost, s jakou se budou střídat jednotlivé obrázky při animaci sprajtu. Prodleva se udává v milisekundách jako celé číslo (větší než 0). U počítačů PC je jemnost rozlišení 55 milisekund, zadaný údaj bude upraven na násobek této hodnoty.
 
Počet fází na krok představuje rychlost pohybu sprajtu. Udává počet změn obrázků animace, než sprajt urazí jednotkovou vzdálenost (tj. vzdálenost 1 políčka nebo-li též 32 grafických bodů). Zadáním hodnoty 0 se zajistí okamžitý přesun sprajtu na novou pozici. Pohyb na místě lze zajistit (kromě použití fází v klidu) zadáním velké hodnoty pro počet fází na krok (údaj by neměl být větší než asi 2000000000, tj. 2 miliardy).
 
Hladina k zobrazení udává výškovou hladinu, ve které se sprajt bude vykreslovat. Výšková hladina definuje vzájemné vztahy sprajtů, který sprajt se bude vykreslovat nahoře a který dole. Kladné hladiny slouží k pohybu sprajtů nad vrstvou předmětů, záporná hladina k pohybu pod vrstvou předmětů. Hodnota 0 udává hladinu těsně nad povrchem předmětů.
 
Počet fází pro klid udává počet obrázků pro animaci sprajtu v klidu. Minimální hodnota je 1, maximálně 1024.
 
Počet fází pro pohyb udává počet obrázků pro animaci sprajtu při pohybu. Minimální hodnota je 0, maximálně 1024.
 
Počet směrů udává počet možných směrů otočení sprajtu. Minimální hodnota je 1, maximálně 1024. Směry slouží pouze k zobrazení sprajtu, sprajt se může pohybovat ve všech směrech nezávisle na definicích směrů. Při pohybu sprajtu je použit nejbližší směr odpovídající rozdělení plného úhlu (360 stupňů) na zadaný počet směrů. První směr má vždy úhel 0.
 
Šířka a výška obrázku udávají velikost jednoho obrázku sprajtu. Velikost je udána v jednotkách kroků (1 krok je 32 grafických bodů). Velikost lze změnit též při editaci obrázku sprajtu, kde ji lze zadat i v grafických bodech.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming