Image bm161.GIF Čekání
Řízení programu
 
Příkaz čekání způsobí pozastavení provádění programu po zadanou dobu. Doba se udává v sekundách. Není-li žádný údaj zadán, čeká se po dobu 0.055 sekundy.
 
Skutečná doba čekání nemusí přesně odpovídat požadované době. Časování programu závisí na typu počítače a na operačním systému. Například pro počítače PC je rozlišení časového kroku jmenovitě 0.055 sekundy, přesnost kolísá zhruba mezi 0.4 až 0.6 sekundy (podle použitého operačního systému a spuštěných jiných programů). Je-li potřeba přesné časování, je nutno použít funkce pro práci s časem.
 
Příkaz pro čekání neslouží pouze k pozastavení programu na danou dobu. Prostředí systému Windows je víceúlohové, tzn. že lze spustit více programů současně. Pro zajištění spolupráce spuštěných programů je nutno, aby program nevyžadující obsluhu předal řízení jiným programům a ty tak mohly vykonávat svou činnost. K tomuto účelu slouží příkaz čekání. Není-li nutně požadována další obsluha programu (tj. všechny operace jsou provedeny a čeká se na další krok), je vhodné namísto čekání ve smyčce vkládat příkaz pro čekání alespoň po minimální časový úsek 0.05 sekundy. Přestože prováděný program prostředí Petr předává systému řízení automaticky, může nevhodně napsaný program zbytečně přetěžovat systém.
 
Je několik případů, kdy není nutno vkládat příkazy čekání - je to při použití příkazů pro krok Petříka a Lucky (včetně čekání na dokončení předešlého přesunu) a příkazy pro vstup znaku či klávesy z klávesnice s čekáním.
 
Další funkcí příkazu čekání (včetně implicitního čekání podle předešlého odstavce) je provádění vnitřních obsluh programu. Jedná se o obsluhu pohybu a animací sprajtů, přehrávání zvuků a hudby, obsluha myši a obsluha překreslování displeje. Během příkazu čekání je prováděno časování a případná obsluha těchto funkcí. Není-li příkaz čekání vykonáván, je prováděna automatická synchronizace vnitřních obsluh, která však buď nemusí být dostatečně rychlá (překreslování displeje je trhavé) nebo nemusí být prováděna ve vhodný čas (překreslí se mezi dvěma grafickými příkazy a zobrazení proto bliká).
 
Pro časově náročné programy je k dispozici zvláštní varianta příkazu pro čekání - doba čekání je nastavena na nulu. V tomto případě se žádné čekání neprovádí, systému je předáno řízení jen na nejnutnější dobu, časování vnitřních obsluh je přitom prováděno plně. Program s touto variantou čekání pracuje téměr maximální rychlostí, přitom však překreslování a jiné vnitřní obsluhy pracují správně a spolupráce se systémem a jinými programy je také zajištěna.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming