Nabídka editoru programů
Témata nápovědy
Panel nástrojů editoru programů
 
Nabídku editoru programů lze aktivovat myší nebo stiskem kláves F10 popř. Alt. Ve volbách nabídky je podtržením indikován znak sloužící k rychlému vyvolání volby z klávesnice po aktivaci nabídky. Za volbou nabídky je uvedena klávesová zkratka umožňující rychlé vyvolání funkce z klávesnice bez nutnosti aktivace nabídky.
 
 
Soubor:
Start spustí (a příp. uloží) program, urychlovací klávesa F5
Zavřít zavře editovaný program a otevře jiný, urychlovací klávesy Ctrl+O
Uložit uloží změny provedené v programu, urychlovací klávesy Ctrl+S
Uložit nespustitelně uloží program jako nespustitelný (až do příštího uložení), program bude asi o 250 KB menší, urychlovací klávesy Ctrl+Alt+S
Uložit jako uloží program do souboru jiného jména nebo na jiný disk, urychlovací klávesy Ctrl+Shift+S
Distribuce uloží program needitovatelně, bez zdrojových informací (pouze verze Professional )
Písmo zobrazí podmenu pro nastavení písma v aplikaci Petr
  Písmo výběru programu nastaví vzhled písma v okně výběru programů (seznam programů)
  Písmo editoru programu nastaví vzhled písma v okně editoru programu
  Písmo editoru textu nastaví vzhled písma v okně editoru textu
  Písmo nabídky nastaví vzhled písma nabídky
  Písmo stavové lišty nastaví vzhled písma stavové lišty
Jazyk nastaví jazyk aplikace Petr
  Automaticky vybere jazyk automaticky podle nastavení systému Windows ("místní nastavení")
  Česky přepne aplikaci Petr na český jazyk
  Německy přepne aplikaci Petr na německý jazyk
  Anglicky přepne aplikaci Petr na anglický jazyk
  Španělsky přepne aplikaci Petr na španělský jazyk
  Rusky přepne aplikaci Petr na ruský jazyk
  Slovensky přepne aplikaci Petr na slovenský jazyk
  Předcházející přepíná aplikaci Petr mezi dvěma naposledy zvolenými jazyky, urychlovací klávesy Ctrl+F9
Krátká jména při vytváření a přejmenování programů a souborů knihovny použije jména zkrácená na 8 znaků (nové jméno se uchová jako přezdívka)
Konec ukončí aplikaci Petr, urychlovací klávesy Alt+F4
 
Úpravy:
Zpět navrátí zpět stav před provedím změny, urychlovací klávesy Ctrl+Z
Odvolat odvolá navrácení stavu před provedením změny, urychlovací klávesy Ctrl+Y
Vyjmout vyjme vybranou část a uloží ji do schránky, urychlovací klávesy Ctrl+X
Kopírovat zkopíruje vybranou část do schránky, urychlovací klávesy Ctrl+C
Vložit navrátí obsah schránky a uloží jej na aktuální pozici, urychlovací klávesy Ctrl+V
Zrušit zruší vybranou část, urychlovací klávesa Delete
Vybrat vše označí vše jako vybrané, urychlovací klávesy Ctrl+A
Dithering při importu a zmenšování obrázků použije dithering
 
Zobrazení:
Zvětšit zvětší měřítko zobrazení obsahu okna, urychlovací klávesy Ctrl+[+]
Zmenšit zmenší měřítko zobrazení obsahu okna, urychlovací klávesy Ctrl+[-]
Předešlá editace navrátí k předešlému editovanému prvku, urychlovací klávesy Ctrl+nahoru
Následující editace navrátí k následujícímu editovanému prvku, urychlovací klávesy Ctrl+dolů
Hledání textu vyhledá text v popisech prvků, urychlovací klávesy Ctrl+F
Zpětně text nalezne předešlý výskyt hledaného textu, urychlovací klávesy Shift+F3
Další text nalezne další výskyt hledaného textu, urychlovací klávesa F3
 
Program: (pouze při editaci stromové struktury programu)
Zamknout uzamkne prvek proti modifikaci
Vypnout vypne funkci prvku
Popis edituje popis prvku (pro aktuální jazyk), urychlovací klávesy Alt+Enter
Implicitní popis použije implicitní popis prvku
Ikona edituje ikonu prvku
Implicitní ikona použije implicitní ikonu prvku
Deklarace nalezne deklaraci prvku
Předešlé použití nalezne předešlé použití prvku
Další použití nalezne další použití prvku
 
Plocha: (pouze při editaci plochy)
Rozměry nastaví celkové rozměry plochy
Editace zapne nebo vypne mód editace políček plochy (jinak přesouvání políček)
Výplň zapne nebo vypne mód vyplňování plochy políčkem
Rastr zapne nebo vypne zobrazení orientačního rastru
Předměty edituje předměty na ploše
Přepínač 1 edituje přepínač 1
Přepínač 2 edituje přepínač 2
Přepínač 3 edituje přepínač 3
Přepínač 4 edituje přepínač 4
Přepínač 5 edituje přepínač 5
Číslo 1 edituje číselnou hodnotu 1 (rozsah 0 až 1023)
Číslo 2 edituje číselnou hodnotu 2 (rozsah 0 až 1023)
Číslo 3 edituje číselnou hodnotu 3 (rozsah 0 až 127)
 
Obrázek: (pouze při editaci obrázku nebo předmětu)
Rozměry nastaví celkové rozměry obrázku (není u editace předmětu)
Rastr zapne nebo vypne zobrazení orientačního rastru
Úpravy upraví obrázek nebo jeho vybranou část
Otisk bloku otiskne blok do obrázku na aktuální pozici (blok zůstane vybrán)
Horizontálně převrátí obrázek nebo jeho část horizontálně (podle svislé osy)
Vertikálně převrátí obrázek nebo jeho část vertikálně (podle vodorovné osy)
Vlevo otočí obrázek nebo jeho část doleva (o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček)
Vpravo otočí obrázek nebo jeho část doprava (o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček)
Dvojnásobek zvětší velikost obrázku nebo jeho části na dvojnásobek (zjemnění hran vypnuto)
Polovina zmenší velikost obrázku nebo jeho části na polovinu (zjemnění hran i dithering zapnuty)
Velikost změní velikost obrázku nebo jeho části volitelně
Záměna zamění v obrázku nebo jeho části barvy levého a pravého tlačítka myši
Náhrada nahradí v obrázku nebo jeho části barvu pravého tlačítka barvou levého tlačítka myši
 
Nástroje: (pouze při editaci obrázku nebo předmětu)
Pero kreslí pomocí pera
Čára kreslí čáru
Obdélník kreslí obdélník
Vyplněný obdélník kreslí vyplněný obdélník
Kružnice kreslí kružnici
Kruh kreslí kruh
Elipsa kreslí elipsu
Ovál kreslí ovál
Koule kreslí kouli
Výběr označí zvolenou část jako vybranou (levé tlačítko = přesun, pravé = kopie)
Sprej kreslí pomocí spreje (vydatnost je určena zvolenou tloušťkou čar)
Kapátko nastaví barvu pod kurzorem jako vybranou
Výplň vyplní plochu barvou
Text vypíše text
 
Tloušťka: (pouze při editaci obrázku nebo předmětu)
Tloušťka čar 1 bod kreslí čáry tloušťky 1 grafický bod
Tloušťka čar 2 body kreslí čáry tloušťky 2 grafické body
Tloušťka čar 5 bodů kreslí čáry tloušťky 5 grafických bodů
Tloušťka čar 9 bodů kreslí čáry tloušťky 9 grafických bodů
Tloušťka čar 21 bodů kreslí čáry tloušťky 21 grafických bodů
 
Sprajt: (pouze při editaci sprajtu)
Vlastnosti nastaví vlastnosti sprajtu
Test spustí mód testu sprajtu
 
Zvuk: (pouze při editaci zvuku)
Přehrát spustí přehrávání zvuku
Pozastavit pozastaví přehrávání zvuku
Zastavit zastaví přehrávání zvuku
Opakovaně zapne nebo vypne opakování přehrávání
Nahrát spustí nahrávání zvuku
 
Hudba: (pouze při editaci hudby)
Přehrát spustí přehrávání hudby
Pozastavit pozastaví přehrávání hudby
Zastavit zastaví přehrávání hudby
Opakovaně zapne nebo vypne opakování přehrávání
Zpět posune přehrávání o 10 sekund zpět
Vpřed posune přehrávání o 10 sekund vpřed
 
Nápověda:
Nápověda zobrazí nápovědu pro vybraný prvek, urychlovací klávesa F1
Hledat v nápovědě vyhledává téma nebo slovo v nápovědě
Témata nápovědy zobrazí témata nápovědy k aplikaci Petr
O aplikaci Petr zobrazí informace o aplikaci Petr, číslo verze a copyright
 
 
Poznámky:
- při volbě písma udává výška 0 běžnou výšku písma a šířka 0 běžnou šířku písma
- při změně jazyku se současně změní i jazyk popisů prvků programu. Program může obsahovat texty pro více jazyků. Při spuštění v příslušném jazyku se zobrazují texty pro tento jazyk. Je-li text prvku prázdný, použije se text z implicitního popř. jiného jazyku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming